Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Familienet

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap handelend onder de naam Familienet en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 04022404, hierna genoemd ‘Leverancier’.

1. Algemene voorwaarden Familienet

1.1 “Familienet” is de dienst die het beveiligde online platform biedt voor communicatie en samenwerking tussen Paginahouder, familie, bekenden en eventueel professionals.

1.2 “Paginahouder” is degene op wie een pagina op Familienet betrekking heeft.

1.3 “Eerste contactpersoon” is de Paginahouder of gemachtigde derde die toegang krijgt tot de pagina van de Paginahouder en de bevoegdheid heeft om gebruikers uit te nodigen op de pagina van Paginahouder en deze gebruikers rollen toe te kennen.

1.4 Er wordt voor Paginahouder een online pagina op Familienet geopend door Paginahouder zelf of door een ander met toestemming van Paginahouder. Deze beveiligde online pagina biedt aan Paginahouder, Eerste contactpersoon en gebruikers met toegang tot de betreffende pagina de mogelijkheid contact met elkaar hebben door het plaatsen van berichten, foto’s en andere inhoud, het delen van een agenda en overige zaken. Voor deze pagina kunnen familie, bekenden en eventuele professionals worden uitgenodigd.

1.5 Leverancier biedt slechts Familienet aan Paginahouder direct aan, of indirect via een organisatie die één of meerdere Eerste contactpersonen aanwijst en aan Paginahouder deelname aan Familienet verschaft, om via een persoonlijke pagina de betrokkenheid van naasten met de Paginahouder te vergroten. Leverancier is niet verantwoordelijk voor wat gebruikers met elkaar delen op de pagina van Paginahouder.

1.6 Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Door voortgezet gebruik nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld, wordt gezien als acceptatie van de nieuwe algemene voorwaarden.

2. Abonnement

2.1 Leverancier biedt haar dienst aan in abonnementsvorm. Er wordt onderscheid gemaakt tussen abonnementen die afgesloten worden door particulieren zelf of door organisaties voor haar cliënten. De actuele prijslijst van de abonnementen, voor particulieren en organisaties, is te raadplegen op de website van Leverancier.

2.2 Een particulier kan een abonnement nemen op Familienet waarbij hij één pagina kan maken voor zichzelf als Paginahouder of, indien hij daartoe rechtsgeldig bevoegd is, voor een andere Paginahouder.

2.3 Een organisatie kan een abonnement voor een bundel pagina’s voor haar cliënten nemen. De organisatie distribueert de pagina’s via door haarzelf aan te stellen Eerste contactpersonen onder haar cliënten via e-mail of anderszins elektronisch. De betreffende cliënt maakt vervolgens zelf, of met de hulp van een Eerste contactpersoon, de pagina aan en wordt daarvan Paginahouder.

2.4 Het abonnement vangt aan op het moment van aanmaken van de pagina en wordt na afloop van het abonnement stilzwijgend verlengd. Wanneer sprake is van periodieke betalingsverplichting, dan geldt dat Leverancier gerechtigd is de geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Leverancier tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Leverancier steeds gerechtigd is jaarlijks schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien afnemer in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, kan er binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk worden opgezegd met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking treden.

2.5 Het abonnement en daarmee ook de abonnementskosten, conform de tarieven die Leverancier hanteert, kunnen door de Eerste contactpersoon worden uitgebreid volgens artikel 3.4.

2.6 Leverancier is gerechtigd de opgeslagen en verwerkte gegevens direct na beëindiging van de overeenkomst ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen.

3. Pagina’s en beheer

3.1 Voordat er een pagina aangemaakt kan worden door een ander dan de Paginahouder zelf, dient de Eerste contactpersoon zich ervan te vergewissen dat de Paginahouder hiervoor toestemming heeft gegeven.

3.2 Alle gebruikers, die inhoud van welke aard dan ook plaatsen op een pagina, dienen zich ervan te vergewissen dat de Paginahouder hiervoor toestemming heeft gegeven.

3.3 Wanneer een organisatie een abonnement heeft afgesloten om pagina’s te verschaffen aan meerdere Paginahouders, dan wijst de organisatie uit haar midden medewerkers aan die rollen met betrekking tot en toegang tot de pagina’s van betreffende Paginahouders toekennen aan cliënten, hun naasten en medewerkers van de organisatie. Leverancier biedt slechts de mogelijkheden aan organisaties, conform het gekozen abonnement, om rollen toe te kennen en pagina’s te distribueren onder Paginahouders en Eerste contactpersonen en te beheren tezamen met Paginahouders en Eerste contactpersonen, maar Leverancier zal zelf niet optreden als beheerder voor een organisatie of als redacteur van pagina’s.

3.4 Leverancier biedt uitbreidingen op het abonnement aan in de vorm van applicaties of extra functionaliteiten die toegevoegd kunnen worden op de pagina van Paginahouder. Het abonnement kan te allen tijde worden geüpgraded met extra applicaties of extra functionaliteiten. De tarieven die gelden voor voornoemde uitbreidingen zijn te raadplegen op de website van Leverancier. Het afmelden van uitbreidingen kan slechts tegen het einde van de looptijd van het abonnement.

4. Betaling

4.1 Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Leverancier accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot Familienet zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Leverancier langs elektronische weg bevestigt dat de overeenkomst met Paginahouder tot stand komt of wanneer Leverancier begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

4.2 Verschuldigde bedragen worden door Leverancier iedere maand bij een particulier gefactureerd en geïncasseerd door middel van een automatische incasso. Bij organisaties wordt er een factuur gestuurd die binnen 14 dagen betaald dient te worden. De particulier machtigt Leverancier het bedrag automatisch te incasseren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4.3 De vergoeding is ook verschuldigd als er geen gebruik wordt gemaakt van Familienet. De vergoeding wordt voorafgaande aan een termijn betaald. Leverancier is niet verplicht om abonnementsgeld terug te storten indien er geen gebruik wordt gemaakt van Familienet.

4.4 Leverancier mag haar dienst onmiddellijk opschorten, indien er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Wanneer in de drie maanden die daarop volgen de betalingen niet worden voldaan, dan is Leverancier gerechtigd de pagina(‘s) en de content te verwijderen. De blokkering wordt verwijderd op het moment dat alle betalingen zijn voldaan.

4.5 Met betrekking tot de door Leverancier verrichte prestaties, en de daarvoor door betaler verschuldigde bedragen, leveren de gegevens uit de administratie van Leverancier volledig bewijs op onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

5. Duur en opzeggen

5.1 Het abonnement wordt na afloop van de termijn stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als is overeengekomen bij het aangaan van het abonnement. Na stilzwijgende verlenging is het abonnement op ieder moment op te zeggen tegen het einde van de lopende termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen.

5.2 Opzeggen van een pagina kan online via de pagina van Paginahouder, door Paginahouder of Eerste contactpersoon.

5.3 De pagina die gedistribueerd is en/of beheerd wordt door een organisatie aan een Paginahouder dient opgezegd te worden bij de betreffende organisatie.

5.4 Een Paginahouder of Eerste contactpersoon mag niet weigeren om een pagina te verwijderen, tenzij dit op grond van artikel 8.9 noodzakelijk is.

5.5 Opzeggen van een abonnementsovereenkomst tussen Leverancier en een organisatie kan louter schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vóór het einde van de looptijd van het abonnement.

6. Opschorten en/of beëindigen dienstverlening

6.1 Leverancier behoudt zich het recht voor gebruikers onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar pagina te blokkeren, dan wel toegang tot Familienet nader op te schorten en/of te beëindigen, indien een gebruiker:

  • a. zich niet houdt aan de bij Familienet toepasselijke regels en voorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken.

  • b. gevoelige persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, op de pagina plaatst van Paginahouder, tenzij er een speciale bewerkersovereenkomst is gesloten met Leverancier zoals vermeld in artikel 8.6.

  • c. gegevens verwerkt die niet in overeenstemming met de doelstelling van Familienet. Dit ter beoordeling van Leverancier.

  • d. onrechtmatig of nodeloos het imago van Familienet schendt.

  • e. onder een valse naam, dan wel gebruik makend van valse gegevens een profiel heeft aangemaakt, gebruikt of gewijzigd.

  • f. een pagina heeft waarvoor niet meer betaald wordt aan Leverancier, bijvoorbeeld omdat de betreffende organisatie haar abonnement met Leverancier heeft beëindigd.

  • g. is komen te overlijden.

6.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om (delen van) de toegevoegde gegevens op Familienet te verwijderen, indien deze onrechtmatig of ongepast zijn of een inbreuk maken op rechten van derden, al dan niet na klachten van derden.

6.3 Leverancier heeft uitdrukkelijk niet de plicht om proactief de regels uit van de wet of uit deze overeenkomst te handhaven en zal in beginsel geen controles of interventies verrichten, anders dan na het ontvangen van klachten van derden.

7. Aansprakelijkheid en overmacht

7.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van gebruikers, waaronder begrepen het delen en de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die via Familienet beschikbaar worden gesteld.

7.2 Leverancier is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht, waaronder een technische storingen, of een toerekenbare tekortkoming van gebruikers of uit onrechtmatige daad van gebruikers.

7.3 Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die Leverancier verricht en/of het gebruik van Familienet.

7.4 Gebruikers vrijwaren Leverancier voor alle aanspraken van derden ten aanzien van toegevoegde gegevens. Welke gegevens worden toegevoegd en gedeeld zijn de verantwoordelijkheid van gebruikers.

7.5 Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bediend bij de uitvoering van de overeenkomst en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

8. Privacy en beveiliging

8.1 Leverancier beschermt persoonsgegevens volgens het geldende recht in Nederland, en gebruikt de gegevens enkel in het kader van de dienstverlening met betrekking tot Familienet. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst tussen Leverancier en Paginahouder of organisatie.

8.2 Leverancier is slechts de bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Leverancier bewerkt de gegevens in opdracht en voor rekening van de Paginahouder of de organisatie. De zelfstandige Paginahouder en/of de organisatie waar Paginahouder cliënt is, zijn de verantwoordelijken die het doel van en de middelen voor het gebruik van Familienet bepalen.

8.3 Alle gebruikers van Familienet dienen als verantwoordelijken passende beveiligingsmaatregelen te nemen, zowel technisch als organisatorisch, om onnodige verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens tegen te gaan en de vertrouwelijkheid te waarborgen. Er dient zorgvuldig met de inloggegevens te worden omgegaan door alle gebruikers.

8.4 De Eerste contactpersoon vergewist zich ervan dat de Paginahouder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn gegevens op Familienet. De Eerste contactpersoon ziet erop toe dat de Paginahouder volledig wordt betrokken bij de verwerking van de gegevens en is volledig geïnformeerd over de doelstellingen van Familienet en de verwerking van zijn gegevens. In geval van wilsonbekwaamheid zal deze uitdrukkelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger verkregen moeten worden.

8.5 Op het moment dat Paginahouder haar toestemming intrekt dient zo spoedig mogelijk de pagina te worden verwijderd. Paginahouder kan ook voorwaarden of grenzen stellen aan het gebruik van de pagina. Deze voorwaarden dienen te worden nageleefd.

8.6 Het is niet toegestaan om Familienet te gebruiken voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Dit is slechts anders indien voorafgaande aan het verwerken van de gevoelige gegevens een speciale bewerkersovereenkomst gesloten is met Leverancier, opdat partijen op basis daarvan de pagina’s volgens wet en regelgeving adequaat beveiligen.

8.7 Eerste contactpersonen en gebruikers mogen bovendien alleen gevoelige persoonsgegevens met Familienet verwerken, indien de betreffende Paginahouder daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

8.8 Leverancier kan gegevens van het gebruik van het platform (logins, activiteit, etc.) anoniem en statistisch verwerken om haar dienst te verbeteren en om onderzoek te doen.

8.9 Leverancier zal medewerking verlenen aan verstrekking van persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.

8.10 Leverancier spant zich in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen vormen van onrechtmatig gebruik. Leverancier spant zich in alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van het platform te waarborgen.

9 Intellectueel eigendom

9.1 De gebruiker die teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud op de pagina van Paginahouder plaatst of laat plaatsen, garandeert Leverancier auteursrechthebbende te zijn van de teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud. Indien hij niet de auteursrechthebbende is, garandeert hij toestemming te hebben van de rechthebbende tot plaatsing van de teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud. Degene die teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud plaatst, vrijwaart Leverancier op voorhand volledig voor alle mogelijke aanspraken van derden, die op enige wijze voortvloeien of verband houden met de geplaatste materiaal.

9.2 De gebruiker die als rechthebbende teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud plaatst, geeft de andere gebruikers op de pagina van Paginahouder toestemming om dat materiaal te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en om het te delen op andere social media. De gebruiker, die rechthebbende is van het materiaal, geeft tevens aan Leverancier toestemming om de gegevens te verwerken in het kader van Familienet.

9.3 Leverancier mag ten alle tijde berichten waarin zij door een gebruiker wordt genoemd verwijderen of laten verwijderen.

9.4 Leverancier mag na een klacht over een (gestelde) inbreuk op het intellectueel eigendom van een derde, of bij gerede twijfel over de inhoud van een bericht van een gebruiker, het bericht blokkeren en/of verwijderen.

10 Klachten

10.1 Klachten die betrekking hebben op Familienet dienen schriftelijk, via de website van Leverancier of via e-mail, kenbaar te worden gemaakt aan Leverancier.

10.2 Leverancier spant zich in om binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht te reageren. Indien de klacht gegrond is zal Leverancier alles wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden in werking stellen om de situatie te herstellen.

10.3 Klachten geven geen recht tot opschorting van de betalingsverplichting van nog te betalen abonnementsgelden en/of restitutie van gedane betalingen.

10.4 Paginahouder of Eerste contactpersoon kan de organisatie verzoeken tot verbetering of aanvulling van de gegevens. Leverancier zal zich inspannen om dit verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen. In verband met technische beperkingen kan dit verzoek enkele dagen duren.

11 Overige bepalingen

11.1 Leverancier is geen partij bij de overeenkomst die tussen een organisatie en Paginahouder tot stand komt. In geval van geschillen dienen zij dit in onderling op te lossen.

11.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.

11.4 Leverancier heeft door het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijke toestemming van de organisaties om hun bedrijfsnamen en logo’s kenbaar te maken in berichten die Leverancier plaatst op haar website en social media.