Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Familienet (​mei​ 2018)

Dit zijn de algemene voorwaarden van Familienet B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 04022404, hierna genoemd ‘Leverancier’.

1. Algemene voorwaarden Familienet

1.1 “Familienet” is de dienst die het beveiligde online platform biedt voor communicatie en samenwerking tussen Paginahouder, familie, bekenden en eventueel professionals.

1.2 “Paginahouder” is degene op wie een pagina op Familienet betrekking heeft.

1.3 “Paginabeheerder” is de Paginahouder of gemachtigde derde die toegang krijgt tot de pagina van de Paginahouder en de bevoegdheid heeft om gebruikers uit te nodigen op de pagina van Paginahouder en deze gebruikers rollen toe te kennen.

1.4 Er wordt voor Paginahouder een online pagina op Familienet geopend door Paginahouder zelf of door een ander met toestemming van Paginahouder. Deze beveiligde online pagina biedt aan Paginahouder, Paginabeheerder en gebruikers met toegang tot de betreffende pagina de mogelijkheid contact met elkaar hebben door het plaatsen van berichten, foto’s en andere inhoud, het delen van een agenda en overige zaken. Voor deze pagina kunnen familie, bekenden en eventuele professionals worden uitgenodigd.

1.5 Leverancier biedt slechts Familienet aan Paginahouder direct aan of indirect via een organisatie (in dat geval ‘de afnemer’), die één of meerdere Paginabeheerders aanwijst, en daarmee wordt aan Paginahouder en Paginabeheerders toegang tot Familienet verschaft om via een persoonlijke pagina de betrokkenheid van naasten met de Paginahouder te vergroten. Leverancier is niet verantwoordelijk voor wat gebruikers met elkaar delen op de pagina van Paginahouder.

1.6 Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Door voortgezet gebruik nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld, wordt gezien als acceptatie van de nieuwe algemene voorwaarden

2. Abonnement

2.1 Leverancier biedt haar dienst aan in abonnementsvorm. Er wordt onderscheid gemaakt tussen abonnementen die afgesloten worden door particulieren zelf of door organisaties voor haar cliënten. De actuele prijslijst van de abonnementen, voor particulieren en organisaties, is te raadplegen op de website van Leverancier.

2.2 Een particulier kan een abonnement nemen op Familienet waarbij hij één pagina kan maken voor zichzelf als Paginahouder of, indien hij daartoe rechtsgeldig bevoegd is, voor een andere Paginahouder.

2.3 Een organisatie kan een abonnement voor een bundel pagina’s voor haar cliënten nemen. De organisatie distribueert via de beheeromgeving van Familienet de pagina’s onder door haarzelf aan te stellen Paginabeheerders en onder haar cliënten via e-mail of anderszins elektronisch. De betreffende cliënt maakt vervolgens zelf, of met de hulp van een Paginabeheerder, de pagina aan en wordt daarvan Paginahouder.

2.4 Het abonnement vangt aan op het moment van aanmaken van de pagina dan wel het beschikking verlenen over een bundel om pagina’s aan te wijzen, al naar gelang welk moment eerder is, en wordt na afloop van het abonnement stilzwijgend verlengd. Wanneer sprake is van periodieke betalingsverplichting, dan geldt dat Leverancier gerechtigd is de geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Leverancier tot versie mei 2018 aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Leverancier steeds gerechtigd is jaarlijks schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien afnemer in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, kan er binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk worden opgezegd met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking treden.

2.5 Het abonnement en daarmee ook de abonnementskosten, conform de tarieven die Leverancier hanteert, kunnen door de Paginabeheerder worden uitgebreid volgens artikel 3.4.

2.6 Leverancier is gerechtigd de opgeslagen en verwerkte gegevens direct na beëindiging van de overeenkomst ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen.

3. Pagina’s en beheer

3.1 Voordat er een pagina aangemaakt kan worden door een ander dan de Paginahouder zelf, dient de Paginabeheerder zich ervan te vergewissen dat de Paginahouder hiervoor toestemming heeft gegeven.

3.2 Alle gebruikers, die inhoud van welke aard dan ook plaatsen op een pagina, dienen zich ervan te vergewissen dat de Paginahouder hiervoor toestemming heeft gegeven. De Paginahouder kan altijd zijn eigen data wissen.

3.3 Wanneer een organisatie een abonnement heeft afgesloten om pagina’s te verschaffen aan meerdere Paginahouders, dan wijst de organisatie uit haar midden medewerkers aan die rollen met betrekking tot en toegang tot de pagina’s van betreffende Paginahouders toekennen aan cliënten, hun naasten en medewerkers van de organisatie. Leverancier biedt slechts de mogelijkheden aan organisaties, conform het gekozen abonnement, om via de beheeromgeving rollen toe te kennen en (de toegang tot) pagina’s te distribueren onder Paginahouders en Paginabeheerders en haar eigen medewerkers en vervolgens te beheren tezamen met Paginahouders en Paginabeheerders, maar Leverancier zal zelf niet optreden als beheerder voor een organisatie of als redacteur van pagina’s.

3.4 Leverancier biedt uitbreidingen op het abonnement aan in de vorm van applicaties of extra functionaliteiten die toegevoegd kunnen worden op de pagina van Paginahouder. Het abonnement kan te allen tijde worden geüpgraded met extra applicaties of extra functionaliteiten. De tarieven die gelden voor voornoemde uitbreidingen zijn te raadplegen op de website van Leverancier. Het afmelden van uitbreidingen kan slechts tegen het einde van de looptijd van het abonnement.

4. Betaling

4.1 Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Leverancier accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot Familienet zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Leverancier langs elektronische weg bevestigt dat de overeenkomst met Paginahouder tot stand komt of wanneer Leverancier begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

4.2 Verschuldigde bedragen worden door Leverancier iedere maand bij een particulier gefactureerd en geïncasseerd door middel van een automatische incasso. Bij organisaties wordt er een factuur gestuurd die binnen 30 dagen betaald dient te worden. De particulier versie mei 2018 machtigt Leverancier het bedrag automatisch te incasseren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4.3 De vergoeding is ook verschuldigd als er geen gebruik wordt gemaakt van Familienet. De vergoeding wordt voorafgaande aan een termijn betaald. Leverancier is niet verplicht om abonnementsgeld terug te storten indien er geen gebruik wordt gemaakt van Familienet.

4.4 Leverancier mag haar dienst onmiddellijk opschorten, indien er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. Wanneer in de drie maanden die daarop volgen de betalingen niet worden voldaan, dan is Leverancier gerechtigd de pagina(‘s) en de content te verwijderen. De blokkering wordt verwijderd op het moment dat alle betalingen zijn voldaan.

4.5 Met betrekking tot de door Leverancier verrichte prestaties, en de daarvoor door betaler verschuldigde bedragen, leveren de gegevens uit de administratie van Leverancier volledig bewijs op onverminderd het recht van de afnemer tot het leveren van tegenbewijs

5. Duur en opzeggen

5.1 Het abonnement wordt na afloop van de termijn stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als is overeengekomen bij het aangaan van het abonnement. Na stilzwijgende verlenging is het abonnement op ieder moment op te zeggen tegen het einde van de lopende termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen

5.2 Opzeggen van een pagina kan online via de pagina van Paginahouder, door Paginahouder of Paginabeheerder

5.3 De pagina die gedistribueerd is en/of beheerd wordt door een organisatie aan een Paginahouder dient opgezegd te worden bij de betreffende organisatie.

5.4 Een Paginahouder of Paginabeheerder mag niet weigeren om een pagina te verwijderen, tenzij dit op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak noodzakelijk is.

5.5 Opzeggen van een abonnementsovereenkomst tussen Leverancier en een organisatie kan louter schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vóór het einde van de looptijd van het abonnement.

6. Opschorten en/of beëindigen dienstverlening

6.1 Leverancier behoudt zich het recht voor gebruikers onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar pagina te blokkeren, dan wel toegang tot Familienet nader op te schorten en/of te beëindigen, indien een gebruiker:

  • a. zich niet houdt aan de bij Familienet toepasselijke regels en voorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken.
  • b. bijzondere categorieën van persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, op de pagina plaatst van Paginahouder, zonder dat partijen daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk een overeenkomst zijn aangegaan die passende maatregelen voorschrijft en zonder deze maatregelen te nemen.
  • c. gegevens verwerkt die niet in overeenstemming met de doelstelling van Familienet. Dit ter beoordeling van Leverancier.
  • d. onrechtmatig of nodeloos het imago van Familienet schendt.
  • e. onder een valse naam, dan wel gebruik makend van valse gegevens een profiel heeft aangemaakt, gebruikt of gewijzigd.
  • f. een pagina heeft waarvoor niet meer betaald wordt aan Leverancier, bijvoorbeeld omdat de betreffende organisatie haar abonnement met Leverancier heeft beëindigd.
  • g. is komen te overlijden

6.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om (delen van) de toegevoegde gegevens op Familienet te verwijderen, indien deze onrechtmatig of ongepast zijn of een inbreuk maken op rechten van derden, al dan niet na klachten van derden.

6.3 Leverancier heeft uitdrukkelijk niet de plicht om proactief de regels uit van de wet of uit deze overeenkomst te handhaven en zal in beginsel geen controles of interventies verrichten, anders dan na het ontvangen van klachten van derden.

7. Aansprakelijkheid en overmacht

7.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van gebruikers, waaronder begrepen het delen en de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die via Familienet beschikbaar worden gesteld.

7.2 Leverancier is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht, waaronder technische storingen, of een toerekenbare tekortkoming van gebruikers of uit onrechtmatige daad van gebruikers.

7.3 Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten die Leverancier verricht en/of het gebruik van Familienet.

7.4 Gebruikers vrijwaren Leverancier voor alle aanspraken van derden ten aanzien van toegevoegde gegevens. Welke gegevens worden toegevoegd en gedeeld zijn de verantwoordelijkheid van gebruikers. De afnemer van Leverancier vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van Familienet door de medewerkers van afnemer.

7.5 Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bediend bij de uitvoering van de overeenkomst en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

8. Persoonsgegevens en beveiliging

8.1 Leverancier beschermt persoonsgegevens volgens het geldende recht in Nederland en de Europese Unie, meer in het bijzonder conform haar eigen privacyverklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Leverancier gebruikt de gegevens enkel in het kader van de dienstverlening met betrekking tot Familienet. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst tussen Leverancier en Paginahouder of de organisatie.

8.2 Leverancier is slechts de ‘verwerker’ in de zin van het geldende recht in Nederland en de Europese Unie. Leverancier verwerkt de gegevens in opdracht en voor rekening van de Paginahouder of de organisatie. De zelfstandige Paginahouder en/of de organisatie waar Paginahouder cliënt is, zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijken’ die het doel van en de middelen voor het gebruik van Familienet bepalen. Tussen partijen geldt de verwerkersovereenkomst, zoals is gepubliceerd op de website van Leverancier.

8.3 Alle gebruikers van Familienet dienen passende beveiligingsmaatregelen te nemen, zowel technisch als organisatorisch, om onnodige of bovenmatige verwerking van (bijzondere categorieën van) persoonsgegevens tegen te gaan en de vertrouwelijkheid te waarborgen. Er dient zorgvuldig met de inloggegevens te worden omgegaan door alle gebruikers. Ook dienen alle gebruikers bij het plaatsen van foto’s en andere persoonsgegevens rekening te houden met de wensen van de betreffende betrokken personen.

8.4 De Paginabeheerder vergewist zich ervan dat de Paginahouder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn gegevens op Familienet. De Paginabeheerder ziet erop toe dat de Paginahouder volledig wordt betrokken bij de verwerking van de gegevens en is volledig geïnformeerd over de doelstellingen van Familienet en de verwerking van zijn gegevens. In geval van wilsonbekwaamheid zal deze uitdrukkelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger verkregen moeten worden.

8.5 In beginsel verlenen gebruikers van Familienet, zoals Paginabeheerders en Paginahouders en eventuele medewerkers van de afnemer, toestemming aan de andere gebruikers om hun persoonsgegevens in de context van Familienet te gebruiken. Gebruikers kunnen, wanneer zij hun toestemming intrekken voor bepaalde verwerkingen van hun persoonsgegevens, zelf onderdelen of de gehele pagina (laten) verwijderen of grenzen aan het gebruik daarvan (laten) stellen. Paginabeheerders en de medewerkers van de afnemer houden altijd rekening met de wensen van Paginahouders.

8.6 Het is in beginsel niet toegestaan om Familienet te gebruiken voor het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Dit is slechts anders indien voorafgaande aan het verwerken van de bijzondere gegevens partijen daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk een overeenkomst zijn aangegaan die passende maatregelen voorschrijft en partijen deze maatregelen ook nemen.

8.7 Gebruikers mogen bovendien alleen bijzondere categorieën van persoonsgegevens met Familienet verwerken, indien de betrokken Paginahouder daar en voor welbepaalde doeleinden uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

9. Intellectueel eigendom

9.1 De gebruiker die teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud op de pagina van Paginahouder plaatst of laat plaatsen, garandeert Leverancier auteursrechthebbende te zijn van de teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud. Indien hij niet de auteursrechthebbende is, garandeert hij toestemming te hebben van de rechthebbende tot plaatsing van de teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud. Degene die teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud plaatst, vrijwaart Leverancier op voorhand volledig voor alle mogelijke aanspraken van derden, die op enige wijze voortvloeien of verband houden met de geplaatste materiaal.

9.2 De gebruiker die als rechthebbende teksten en/of afbeeldingen en/of andere inhoud plaatst, geeft de andere gebruikers op de pagina van Paginahouder toestemming om dat materiaal te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De gebruiker, die rechthebbende is van het materiaal, geeft aan Leverancier toestemming om de gegevens uitsluitend te verwerken in het kader van Familienet.

9.3 Leverancier mag ten alle tijde berichten waarin zij door een gebruiker wordt genoemd verwijderen of laten verwijderen.

9.4 Leverancier mag na een klacht over een (gestelde) inbreuk op het intellectueel eigendom van een derde, of bij gerede twijfel over de inhoud van een bericht van een gebruiker, het bericht blokkeren en/of verwijderen.

9.5 Voor het delen van muziek in het Levensboek kunt u bronnen van YouTube gebruiken. Dat betekent dat dat deel via de dienstverlening van Google verloopt en dat enkel ten aanzien van die diensten de gebruiksvoorwaarden van YouTube en het privacybeleid van Google gelden. Door gebruik te maken van deze functie geeft u aan daarmee in te stemmen.

10. Klachten

10.1 Klachten die betrekking hebben op Familienet dienen schriftelijk, via de website van Leverancier of via e-mail, kenbaar te worden gemaakt aan Leverancier.

10.2 Leverancier spant zich in om binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht te reageren. Indien de klacht gegrond is zal Leverancier alles wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden in werking stellen om de situatie te herstellen.

10.3 Klachten geven geen recht tot opschorting van de betalingsverplichting van nog te betalen abonnementsgelden en/of restitutie van gedane betalingen.

10.4 Paginahouder of Paginabeheerder kan de organisatie verzoeken tot verbetering of aanvulling van de gegevens. Leverancier zal zich inspannen om dit verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen. In verband met technische beperkingen kan dit verzoek enkele dagen duren.

11. Overige bepalingen

11.1 Leverancier is geen partij bij de overeenkomst die tussen een organisatie en Paginahouder en/of Paginabeheerder tot stand komt. In geval van geschillen dienen zij dit in onderling op te lossen.

11.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

11.3 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.

11.4 Leverancier heeft door het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijke toestemming van de organisaties om hun bedrijfsnamen en logo’s kenbaar te maken in berichten die Leverancier plaatst op haar website en social media.

11.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en verbintenissen tussen partijen van welke aard dan ook. De algemene (inkoop)voorwaarden van afnemers van Leverancier of gebruikers van Familienet zijn niet van toepassing.

Familienet nieuwsbrief

Inspirerende verhalen uit de praktijk, berichten over mooie nieuwe functies, handige tips en meer. Wil je 6 keer per jaar onze Familienet nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in!

"*" geeft vereiste velden aan